کتاب‌ها

 1. کلیات نوین حقوق بین‌المل، ترجمه، انتشارات جهان معاصر، (1372)
 2. تفسیری بر حقوق بیع بین‌الملل ـ جلد اوّل، ترجمه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول (1374)، چاپ سوم، (1396)
 3. تفسیری بر حقوق بیع بین‌الملل ـ جلد دوم، ترجمه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول (1374)،چاپ سوم، (1396)
 4. تفسیری بر حقوق بیع بین‌الملل ـ جلد سوم، ترجمه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول (1374)،چاپ سوم، (1396)
 5. جنبه‌هایی از حقوق بازرگانی بین‌المللی، تألیف، انتشارات دانا، 1375.
 6. قاعده‌ی مقابله با خسارات، تألیف، انتشارات گنج دانش، 1374.
 7. آیات تمدّن (هتک حیثیّت و آبروی اشخاص ممنوع؟!)، تألیف، انتشارات دانشگاه اسلامی کار، 1374.
 8. مسؤولیّت‌های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین، تألیف، انتشارات مجمع علمی- فرهنگی مجد، چاپ اول (1387)، چاپ دوم (1391)، چاپ سوم (1396)،چاپ چهارم با تغییرات (1399)
 9. حقوق اموال و مالکیّت (تصرّف وقف)، تألیف، انتشارات جنگل، چاپ اول  (1391)، چاپ دوم (1396).
 10. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی، تألیف، انتشارات جنگل، چاپ اول (1391)، چاپ دوم (1393)، چاپ سوم (1396).
 11. حقوق بیع داخلی، تألیف، انتشارات جنگل.1393
 12. حقوق و مسؤولیّت‌های فراقراردادی مهندسان، تألیف ، انتشارات جنگل. 1394
 13. حقوق قراردادها، تألیف ، انتشارات جنگل. 1394
 14. چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی، تألیف ، انتشارات خرسندی، 1395
 15. چالش های حقوقی در مسؤولیت های مدنی داخلی و بین المللی، تألیف ، انتشارات خرسندی، 1396
 16. راهکارهای حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری، تألیف ، انتشارات خرسندی، 1396
 17. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)، چاپ دوم (1398)،چاپ سوم با تغییرات (1400)
 18. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)، چاپ دوم (1398)،چاپ سوم با تغییرات (1400)
 19. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قرارداهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز, انتشارات گنج دانش, تهران, (1397)، چاپ دوم (1398)،چاپ سوم با تغییرات (1400)
 20. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب سوم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)، چاپ دوم (1398)،چاپ سوم با تغییرات (1400)
 21. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی و اینکوترمز 2020، انتشارات گنج دانش, تهران, (1397)، چاپ دوم (1398)،چاپ سوم با تغییرات (1399)
 22. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی, انتشارات گنج دانش, تهران, (1397)، چاپ دوم (1398)،چاپ سوم با تغییرات (1399)
 23. حقوق گردشگری بین المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، (1398)
 24. حقوق حریم خصوصی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، (1398)
 25. مدنی 4 – مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات – چاپ چهارم – با تجدیدنظر کامل (1399)
 26. مقررات آنسیترال در مورد بیع بین المللی کالا، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1400)
حقوق گردشگری بین المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، (1398)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب سوم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قرارداهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
کلیات نوین حقوق بین‌المل، ترجمه، انتشارات جهان معاصر، 1372

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

خاک را از خاصیت اکسیر اگر، زر می‌کند
ساقیا می‌ده، که ما، خاکیم و می، اکسیر ما
«سلمان ساوجی»

صفحات با بیشترین بازدید: