اشعار


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را
با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: