تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد دوم

  • ۰

تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد دوم

Category : کتاب ها

موضوع کلی : بیع کالا، نقض اساسی قرارداد، اخطار فسخ، قاعده ارسال، ایفای عین تعهد، تعدیل و اصلاح قرارداد، تعهدات فروشنده (تسلیم کالا و تقدیم مدارک)، مطابقت کالا، تعهدات خریدار (پرداخت ثمن و قبض کالا)، خسارات ناشی از نقض قرارداد و طرق جبران خسارات.
تاریخ چاپ : پائیز 1374
تیراژ : 3000 نسخه در 478 صفحه، چاپ گنج دانش
گردآورنده : جمعی از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان.
ترجمه : دکتر مهراب داراب پور

 


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان
وگر ایشان نستانند روانی به من آر
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: