اینستاگرام


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

به هجر و وصل مرا تاب آرمیدن نیست
یکیست شنبه و آدینه ای که من دارم
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: