دروس ارائه شده تا به حال

دانشگاه شهید بهشتی:

 1. حقوق تجارت بین الملل و حقوق بشر (دکتری)
 2. حقوق تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست (دکتری)
 3. حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته (دکتری)
 4. حقوق تطبیقی قراردادها (دکتری)
 5. حقوق مالی (دکتری)
 6. حقوق بازرگانی (کارشناسی)
 7. حقوق تجارت (کارشناسی)
 8. حقوق تجارت 3 *اسنادتجاری * (کارشناسی)
 9. حقوق مدنی 2*اموال ومالکیت * (کارشناسی)
 10. حقوق مدنی 4 *الزامات خارج از قراردادها* (کارشناسی)
 11. حقوق مدنی 6 *عقودمعین قسمت الف* (کارشناسی)
 12. زبان خارجی (کارشناسی)
 13. متون حقوقی 1*به زبان خارجی * (کارشناسی)
 14. متون حقوقی 2 *زبان خارجی تخصصی* (کارشناسی)
 15. بیع بین الملل 1 (کارشناسی ارشد)
 16. بیع بین الملل 2 (کارشناسی ارشد)
 17. حقوق بازرگانی بین الملل (کارشناسی ارشد)
 18. حقوق مدنی 4 (کارشناسی ارشد)
 19. سمینار (کارشناسی ارشد)
 20. متون حقوقی (کارشناسی ارشد)
 21. متون حقوقی 1 (کارشناسی ارشد)
 22. متون حقوقی 2 (کارشناسی ارشد)
 23. متون حقوقی 3 (کارشناسی ارشد)
 24. متون حقوقی1 (کارشناسی ارشد)
 25. مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی (کارشناسی ارشد)

دانشگاه تهران:

 1. حقوق مهندسی (دکتری)
 2. حقوق ساخت (دکتری)

دانشگاه امام صادق:

 

دانشگاه آزاد اسلامی:

 1. حقوق تطبیقی قراردادها (دکتری)
 2. حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته (دکتری)
 3. حقوق ساخت (کارشناسی  ارشد)


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: