دروس ارائه شده تا به حال

دانشگاه شهید بهشتی:

 1. حقوق تجارت بین الملل و حقوق بشر (دکتری)
 2. حقوق تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست (دکتری)
 3. حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته (دکتری)
 4. حقوق تطبیقی قراردادها (دکتری)
 5. حقوق بازرگانی (کارشناسی)
 6. حقوق تجارت (کارشناسی)
 7. حقوق تجارت 3 *اسنادتجاری * (کارشناسی)
 8. حقوق مدنی 2*اموال ومالکیت * (کارشناسی)
 9. حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها (کارشناسی)
 10. حقوق مدنی 6 عقودمعین قسمت الف (کارشناسی)
 11. زبان خارجی (کارشناسی)
 12. متون حقوقی 1*به زبان خارجی * (کارشناسی)
 13. متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی (کارشناسی)
 14. بیع بین الملل 2 (کارشناسی ارشد)
 15. حقوق بازرگانی بین الملل (کارشناسی ارشد)
 16. حقوق مدنی 4 (کارشناسی ارشد)
 17. سمینار (کارشناسی ارشد)
 18. متون حقوقی (کارشناسی ارشد)
 19. متون حقوقی 1 (کارشناسی ارشد)
 20. متون حقوقی1 (کارشناسی ارشد)
 21. متون حقوقی2 (کارشناسی ارشد)
 22. متون حقوقی3 (کارشناسی ارشد)
 23. مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی (کارشناسی ارشد)

دانشگاه تهران:

دانشگاه امام صادق:

دانشگاه آزاد اسلامی: