پایان‌نامه‌ها و رساله های دکتری

برخی از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که دکتر داراب پور استاد راهنما یا استاد مشاور بوده اند:

لیست در حال تکمیل می باشد. پایان نامه ها و رساله های دکتری در سایر دانشگاه ها (از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، دانشگاه آزاد اسلامی و …) که دکتر داراب پور استاد راهنما و یا استاد مشاور بوده اند متعاقباً تکمیل و به  روز رسانی خواهد شد.

دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده های حقوق، مدیریت، اقتصاد، معماری و شهرسازی و …)

1 آثار متقابل ساختار تجاری در پروژه های نفت و گاز و قراردادهای تامین مالی پروژه رساله دکتری راهنما گنج دانش فرهنگ
2 تحلیل ماهیت حقوقی و آثار تصمیم هیئت های فیدیک بر صلاحیت مراجع حل اختلاف رساله دکتری راهنما انیسی الهام
3 شرایط و آثار حقوقی حاکم بر اطراف قراردادهای ذخیره سازی نفت و گاز رساله دکتری راهنما حسین نژاداویندین علیرضا
4 جبران خسارات ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز رساله دکتری راهنما علی خانی محمد
5 چارچوب قانونی قراردادی توسعه منابع نفت با تاکید بر مطالعه و ارزیابی سیر تحول قانونی و قراردادی بالادست نفت ایران رساله دکتری مشاور ادیب علی اکبر
6 تحلیل اقتصادی حقوقی روش های تامین مالی در صنعت نفت و گاز رساله دکتری مشاور تیموریان فاطمه
7 توازن عوضیین در عقد بیع و آثار ناشی از آن در حقوق ایران و انگلستان رساله دکتری مشاور علی کرمی حمیدرضا
8 دعوای مستقیم رساله دکتری مشاور میرزائی علی محمد
9 شرط استاندارد اخلاقی در قرارداهای بیع بین المللی کالا پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما منعمی حسنعلی
10 ماهیت و آثار بیمه های مضاعف دریایی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما فتحی فرهاد
11 جایگاه عدالت معاوضی در شرط رزرو مالکیت پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما محمدی جواد
12 قرم و محتوای آرای داوری بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما خواجه عمیدی سام
13 ابعاد حقوقی خطرات جنگ و اعتصاب در بیمه های دریایی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما حسنی مهربان مهریار
14 ارائه مدلی برای مدیریت ادعا در قرارداد های مشارکت مدنی : نمونه موردی پروژه ی مسکونی اداری تجاری پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما حائری محمدعماد
15 شناسایی و رتبه بندی چالش های حقوقی در عملکرد ناظران نظام مهندسی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما علی زاده مجتبی
16 بررسی نقش تعارض های پنهان در شرکت های پیمانکاری و تاثیر آن در افزایش هزینه های پروژه و ارائه یک الگوی مفهومی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما اسدی الهه
17 قواعد دلیل شفاهی، معنای صریح و شرط ادغام در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما توحیدی فرد طوبی
18 چالشهای حقوقی در سرمایه گذاری و تاًمین مالی در انرژی های تجدید پذیر پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما جلیلی سینا
19 تعهدات فروشنده در قرارداد فوب بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما طاهری لسکوکلایه نیلوفر
20 بررسی و تحلیل چالش های خاتمه و فسخ قراردادهای پیمانکاری در قراردادهای سه عاملی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما مظفری وانانی نیما
21 بررسی انتقال قراردادهای تجاری بین المللی براساس اصول 2010Unidroit پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما بهرامی پرستو
22 نقش نمایندگی در انعقاد قراردادهای بازرگانی بین المللی و اثر آن پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما هاشمی پریسا
23 بررسی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما منصوری غلامرضا
24 مسئولیت مدنی بین المللی دولت در برابر اتباع بیگانه(با ارجاع به حادثه منا) پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما زند سمیه
25 قائم مقامی در تعهدات پرداخت مجرد پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما زواره ئی سیدمحمدامین
26 جایگاه حقوقی انتقال گیرندگان با حسن نیت با شرط تحفظ مالکیت برای انتقال دهنده پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما نایبی استانه مهسا
27 بررسی و تحلیل مسئولیت ها و حقوق خارج از قرارداد مهندسین در صنعت راه وساختمان پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما داراب پور محمد رضا
28 حقوق واقعی بایع بدون مراجعه به دادگاه پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما میرزای فشمی مهدیه
29 تعامل با سرمایهگذاران مستقیم خارجی در حقوق ایران و ترکیه پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما خضرلو سمیه
30 ظهور و بروز قرادادهای مرتبط پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما علوی خصال مهدی
31 نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سیدسجادی سیداسماعیل
32 قراردادهای نمایندگی و توزیع و نقش آنها در تجارت بین الملل پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما تدین موسوی نوید
33 حقوق و تعهدات پیمان کار قرارداد بین المللی ساخت و ساز در فیدیک زرد پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما درویش زهرا
34 مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما گلوی ابراهیم
35 حقوق شرکت های تجاری ترکیه و تاثیر آن در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما بیلان ابوالقاسم
36 مسوولیت خارج از قرارداد ناشی از تجارت بنی المللی مواد غذایی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما عبدالعلی زاده فرد ارزو
37 فلسفه اجبار به ایفای عین تعهد در برخی از نظامهای حقوقی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما رضائی زاده هادی
38 جبران خسارت در قراردادهای اجاره کشتی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما نوری سیدمحمدامین
39 مسئولیت ناشی از تولید، بررسی تطبیقی در حقوق ایالات متحده، انگلستان و ایران پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما اسفندی سرافراز جابر
40 مطالعه مسوولیت های پیش قراردادی در معاملات تجاری بین المللی در پرتو مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای unidroit پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما حیدری محمد
41 مسئولیت مدنی بین المللی ناشی از حوادث هسته ای پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما فقیهی شهروز
42 نقض قابل پیش بینی تحت عهد نامه 1980 وین در خصوص بیع کالا و نظام حقوقی ایران و انگلستان پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما نظری دفتری عطیه
43 بررسی مبانی و فلسفه تکلیف زیان دیده به مقابله با خسارات در عهد نامه بیع بین المللی کالا و حقوق ایران پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما احمدی سیاه خاله سر مجتبی
44 اصول حاکم بر تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما محسنی اژیه محمد
45 نقض اساسی در قرادادهای اقساطی با رویکرد به کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سیداشرفی میرمصطفی
46 مسنولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سوری سمیه
47 بررسی قرار داد تامین مالی ( فاینانس ) بانکی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما ندائی فضل اله
48 تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما الیاسی حسین
49 ساختار قراردادی سرمایه گذاری در سرمایه گذاری خطرپذیر پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور بهشتی روی فائزه سادات
50 تحلیل حقوقی تجارت الکترونیک در چارچوب کنوانسیون وین 1980 راجع به بیع بین المللی کالا پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور حسن پورنامقی امیر
51 مطالعه تطبیقی انتقال اعتبار اسنادی تجاری در حقوق امریکا،انگلستان و ایران و اسناد حقوقی بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور معنوی عطار محمدجواد
52 آثار فسخ در قلمرو زمان(مطالعه تطبیقی) پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور باستانی نامقی رضا
53 قاعذه تحذیر در مسئولیت مدنی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور صادقی فهیمه
54 جایگاه شخص ثالث در داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور کرمی نجیبه
55 فسخ جزئی یا تجزیه پذیری قرارداد: کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980- وین) و حقوق ایران پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور شهردمی محمد
56 مبنا و گستره خسارت قابل مطالبه در بطلان معامله غیر با تاکید بررویه قضایی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور خان محمدزاده راحله
57 شروط تکمیل کننده قرارداد (بررسی تطبیقی در نظام حقوق ایران، انگلستان و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور محبوبی اصل محسن
58 آثار ناممکن شدن رد مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور تیموری مسلم
59 «تعهد به همکاری درقراردادهای بیع بین المللی» پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور جلوه سیامک
60 نمایندگی تجاری بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور حاجیانی هادی
61 موانع حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور حسینی سیدحبیب
62 اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور الماسی گلاویژ
63 نظام حقوقی حاکم بر نمایندگی های خارجی در نظام حقوقی ایران پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور امیری مصطفی
64 جایگاه مالکیت فکری به عنوان یک حق بشری در توسعه پایدار پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور شهاب الدین علی
65 بسترسازی حقوقی کارآمد برای حسن اجرای قراردادهای تجاری بین المللی دولت پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور فغانخانی فاطمه
66 بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور چاوشی هدی
67 مسئولیت مدنی ناشی از زوجیت پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور گلی مرضیه

دانشگاه تهران

نیازمندی های چارچوب الزامات قانونی برای توسعه پایدار در پروژههای زیر ساخت شهر تهران رساله دکتری راهنما سهیل عربی

دانشگاه امام صادق

1 اجرای پیش از موعد تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور محمدامین سمیعی
2 آثار (خیار فسخ) ناشی از نقص تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما عباس گودرزی
3 شرط غیر منصفانه در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلستان و حقوق اتحادیه ی اروپا پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور محمدمهدی حسنی
4  قرارداد حذف یا کاهش مسئولیت مدنی (خارج از قرارداد) در حقوق ایران و فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما امیرحسین عطاریان
بررسی حقوق مصرف کنندگان با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما محسن مشهدی تفرشی

دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز، علوم تحقیقات، تهران شمال و …)

1 حقوق و تکالیف متعاقدین پیش از انعقاد قراردادبراساس حقوق قراردادهای اروپایی رساله دکتری مشاور هدیه حبیبیان
2 تحلیل اقتصادی جبران ضرر ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا رساله دکتری مشاور قاسم مرادی خاتونی
3 مسئولیت مدنی ناشی از تغییرات ژنتیک گیاهان (گیاهان تراریخته) با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی رساله دکتری مشاور سیما زندی فر
4 تحلیل حقوقی اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» در رفع موانع سرمایه گذاری خارجی رساله دکتری راهنما امیر شایگان فر
5 شروط ناعادلانه با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران وانگلستان رساله دکتری راهنما قاسم نبی زاده کبریا
6 طراحی و تبیین مدل مدیریتی-حقوقی مقتضیات و موانع توسعه‌پایدار؛ پژوهشی در ساختمان‌های سبز در ایران رساله دکتری راهنما محمدرضا داراب پور
7 قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back) در بخش بالادستی نفت و گاز و آثار حقوقی آن رساله دکتری راهنما محمدرضا صابر
8 مسولیت مدنی تولیدکنندگان وسایل نقلیه پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما وحید کریمی آغبلاغ
9 وعده یکطرفه قرارداد پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور افشار آقایی نودهی
10 انجمن حمل و نقل بین‌المللی هوائی (یاتا) و تحولات جدید آن پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سیروس قاسمی
11 مسئولیت ناشی از ضررهای بدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما مرضیه گلدوست جویباری
12 مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما نوذر برداره
13 وجه التزام در قراردادهای داخلی و بین المللی و مطالعه تطبیقی آن پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور حسین محمدی
14 بررسی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و آرای دیوان داوری ایران و آمریکا پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما محمد حسینی
15 اجرای اجباری تعهدات پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور علی امین نژاد
16 بررسی تطبیقی خیار تخلف از وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سید میثم حاجی سیدی
17 انتقال اعتبارات اسنادی و مقایسه آن با انتقال ضمانت نامه بانکی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما فرزانه رحیم خراسانی
18 بیمه مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی با توجه به رویه قضائی پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما محمود رنجبر
19 حضانت در حقوق کشورهای اسلامی (مصر،عربستان، پاکستان) پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما شکراله نصیری اوانکی
20 ثمن نامعین پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما لیلا ارض پیما
21 سیر تحولات محاکم در ایران پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما محمود کشتکار ملکی
22 مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان وسائل نقیله- کارشناسی ارشد پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما وحید کریمی
23 مسئولیت مدنی ناشی از اجرای طرح های شهرداری پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما مصطفی اقبالپور
24 حقوق مکتسبه در وقف پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سامره بادکوبه هزاوه
25

دانشگاه پیام نور

تعهدات بیمه‌گذار در بیمه‌های اموال در حقوق ایران و انگلستان پایان نامه کارشناسی ارشد راهنما سعید بلندزاده فسایی

دانشگاه مفید

تجارت الکترونیک حقوق بین المللی و قانون ایران پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور آرش خلعتبری

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما
ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما
«مولوی»

صفحات با بیشترین بازدید: