مقاله‌ها

جدیدترین مقالات:

 

 

مقالات چاپ شده بر اساس تاریخ چاپ:

 1. ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22-21، سال 1376 تا 1377، صفحه 221 الی 283.
 2. مطالعه تطبیقی ایفای عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29-30، سال 1379، صفحه 189 الی 237، شماره 29 و 30.
 3.  اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی، رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسؤولیت تخصصی پزشکان، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41.
 4. مسؤولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 44، 1385، ص 139 الی 198.
 5. حقوق پاره ای از آتش دل، مجله تحقیقات حقوقی، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان 1386، صفحه 27 الی77 (تصنیف)
 6. تقسیط منصفانه مهر، پژوهش برای تقلیل آلام زوجین، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 29 و 30 (شماره پیاپی 198 و 199) پاییز و زمستان 1386، صفحه 83 الی 117.
 7. بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلیس و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 48، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9 الی 65.
 8. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلستان، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، مجله دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری تهران، سال1387، صفحه 67 الی 99. شماره 44 و 45.
 9. تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی و شروط مبهم آن، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال1389، صفحه 229 الی 279.
 10. مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، پژوهشنامه حقوقی دانشگاه گیلان، سال1389، صفحه41 الی71، شماره 1
 11. ایهام عدالت در بارگاه تجارت، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال1389، صفحه 15 الی 25. (تصنیف)
 12. مسؤولیّت مدنی بین‌المللی حوادث اتمی، مجلّه‌ی دین و داد، انجمن علمی دانشگاه امام صادق، سال 90-1389، صفحه 143 الی 150.
 13. رؤیای پایان حیات زدایی در سیاست جزایی. ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال1390. (تصنیف)
 14. سعه صدر حقوقی، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 37 الی71. (تصنیف)
 15. تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مقاله مشترک با سرکار خانم رؤیا زارع نعمتی کارشناس ارشد حقوق بین الملل. مجله حقوقی بین المللی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری. 1390، سال بیست و هشتم، ص 185 الی 222.
 16. حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، مجله دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، سال1390، صفحه 43 الی 82.، شماره 56
 17. مسائل حقوقی مرتبط با نقل و انتقال و احتساب صندوق های بیمه ای بازنشستگی، مشترک با سرکار خانم سوسن قاسم زاده، مجله کانون وکلای مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 46 (شماره پیاپی 215) پاییز و زمستان 1390، صفحه 242 الی 267.
 18. تجزیه و تحلیل یک رأی در خصوص «بزه خیانت در امانت»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 46 (پیاپی 215)، پائیز و زمستان 1390، ص 211 الی 227.
 19. فلسفه قاعده مقابله با خسارات، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1391 ص 45 الی 494.
 20. صلح نزاع های جزایی در مالکیت ترکه برای اجتناب از وقوع جنگ ناآگاهی وراث در مهر، ارث و دیه، سال 1391.
 21. مقابله با تقدیس جرم و جنایت، سال 1391.
 22. قراداد سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن، مجله ی پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره 4 پاییز1392، صفحات 9 الی 38.
 23. تأثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری، مشترک با آقای علی اکبر ادیب، دانشگاه شهید بهشتی، مجله تحقیقات حقوقی، 1392.
 24. تبعات تبانی طرفین دعوی برای حیف و میل اموال ثالث در آراء دادگاه ها، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 55 و 56، شماره پیاپی 224 و 225، بهار و تابستان 1393، صص 20 الی 30.
 25. ارزیابی شیوه های تعیین خسارات در چارچوب قواعد حقوقی با نگاهی بر دعاوی بین المللی نفت و گاز، مشترک با آقای محمد علیخانی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحات 543 الی 563.
 26. انتقال گیرندگان با حسن نیت در اموال مشمول تحفّظ مالکیت، دانشگاه تبریز بزرگداشت دکتر کاتوزیان، 1393.
 27. منازعات در اسباب تعلّق مالکیّت، مشترک با آقای محمّدحسین ارجمند، مجلّه‌ی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، 1394.
 28. عنان بر عنان حیازت اسلامی و قاعده تسخیر امریکایی با همکاری خانم وحیده غلامی.
 29. گسترش رباخواری با دستاویز پیشگیری از جرم، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 59، شماره پیاپی 228، بهار 1394، صص 60 الی 83.
 30. وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت، فصل نامه مطالعات حقوقی خصوصی دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صص 187 الی 206.
 31. تغییر معیارهای داخلی، تنها راه نجات حقوق تجارت و کارآمدسازی معاملات بازرگانی، مجموعه مقالات اولیه همایش چالش های تجارت بین الملل در نظام حقوقی ایران، دانشگاه تبریز، انتشارات فروزش، سال 1394، چاپ اول.
 32. فلسفه‌ی حقوقی و ماهیّت خسارت تنبیهی، مجله حقوقی بین المللی، دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری، سال سی و دوم، شماره 52، بهار و تابستان 1394، صص 61 الی 90.
 33. ارزیابی شروط ناعادلانه در حقوق داخلی بر اساس تحلیل اجتماعی و اقتصادی قراردادها، مجله کانون وکلا، 1394، شماره 60 جدید، پیاپی 229، ص 47 الی 69
 34. بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 74، تابستان 1395، ص117 الی 142
 35. قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل، مجله کانون وکلا، 1396، شماره 69 جدید، پیاپی 238، ص 61 الی 79
 36. تقدم کارآمدی اقتصادی بر سنت گرایی در اصلاحات جدید حقوق تعهدات فرانسه, مجله تحقیقات حقوقی نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:87-111, 1397.
 37. تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار در صنعت ساخت, چشم انداز مدیریت دولتی, صفحات:41-63, 1397.
 38. Practical Legal Approaches Toward Sustainable Development in Iranian Green Construction, Civil Engineering Journal, Vol.4, pp.2450-2465, 2018.
 39. Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems, Civil Engineering Journal, Vol.4, pp.2990-3004, 2018.
 40. 2020, ‘A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran’, Space Ontology International Journal, 9(1), pp. 77-91
 41. ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1399، دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان، صفحه 59-88
 42. قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه گذار خارجی در قراردادB.O.T، پژوهشنامه بازرگانی، 1399.
 43. موانع و محدودیت های قانونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه، نشریه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، 1400
 44. اجرایی شدن آراء هیات حل اختلاف فیدیک نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژهها و عدم توقف آن ها (با رویه سازی از رای دادگاه سنگاپور در پرونده PERSERO)، مجله حقوقی بین المللی، 1400
 45. تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی، مجله تحقیقات حقوقی، 1400
 46. سازشی کارآمدتر از فیصلۀ دعاوی در هیات های حل اختلاف قراردادهای مرتبط با پروژه های نفت و گاز، مجله حقوق انرژی دانشگاه تهران، 1400

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گِل باشی
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: