کتابهای تالیفی و تصنیفی

 1. اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب دوم: آیین رسیدگی در دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1401)
 2. اصول و مبانی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات – داوری تجاری بین‌المللی / کتاب نخست: آیین تشکیل دیوان داوری، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ نخست، (1401)
 3. نیستان: در ادب و مَنِش استادان، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ نخست، (1400)
 4. حقوق قراردادها، همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ویراست دوم، (1401)
 5. مدنی 4 – مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات – چاپ چهارم – با تجدیدنظر کامل (1399)
 6. حقوق گردشگری بین المللی، تانتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، (1398)
 7. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ویرایش دوم، (1400)
 8. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، انتشارات گنج دانش، تهران،چاپ سوم، ویرایش دوم، (1400)
 9. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قرارداهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز, انتشارات گنج دانش, تهران, چاپ سوم، ویرایش دوم، (1400)
 10. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب سوم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ویرایش دوم، (1400)
 11. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی، انتشارات گنج دانش, تهران, چاپ چهارم، ویرایش دوم، (1400)
 12. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی, انتشارات گنج دانش, تهران, چاپ چهارم، ویرایش دوم (1401)
 13. چالش های حقوقی در مسوولیت های مدنی داخلی و بین المللی و راهکار توسل به ورشکستگی بین المللی, انتشارات خرسندی, تهران, (1396)
 14. چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی, انتشارات خرسندی, تهران, (1396)
 15. “حج اندیشه”, قم, (1396)
 16. راهکار های حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری, انتشارات خرسندی, تهران, (1396)
 17. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی, انتشارات جنگل جاودانه, تهران, (1396)
 18. حقوق قراردادها (مدنی 3), انتشارات جنگل جاودانه, تهران, (1394)
 19. حقوق و مسوولیت های فراقراردادی مهندسان, انتشارات جنگل جاودانه, تهران, (1394)
 20. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی, جنگل جاودانه, تهران, (1393)
 21. حقوق بیع داخلی, انتشارات جنگل، جاودانه, تهران, (1392)
 22. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی, انتشارات جنگل, تهران, (1391)
 23. تجدید چاپ مسؤولیت های خارج از قرارداد, مجد, تهران, (1390)
 24. حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف, انتشارات جنگل, تهران, (1390)
 25. مسئولیت های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات, مجمع علمی و فرهنگی مجد, تهران, (1390)
 26. مسؤولیت های خارج از قرارداد “, مجد, تهران, (1387)
 27. سرمه بر مژگان زیبایی”, مربع آبی, تهران, (1381)
 28. آیات تمدن: آیه اول، هتک حیثیت و آبروی اشخاص ممنوع!!؟, دانشگاه اسلامی کار, تهران, (1379)
 29. “قاعده مقابله با خسارت”, گنج دانش, تهران, (1377)
 30. جنبه‌هایی از حقوق بازرگانی بین‌المللی, دانا, تهران, (1374)

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل
صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: