کتابهای تالیفی و تصنیفی

 1. مدنی 4 – مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات – چاپ چهارم – با تجدیدنظر کامل (1399)
 2. حقوق گردشگری بین المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، (1398)
 3. اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم: مسؤولیّت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم تجاری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
 4. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری، انتشارات گنج دانش، تهران، (1397)
 5. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب چهارم: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قرارداهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز, انتشارات گنج دانش, تهران, چاپ سوم، ویرایش دوم، (1400)
 6. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب سوم: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ویرایش دوم، (1400)
 7. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب دوم: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی، انتشارات گنج دانش, تهران, چاپ چهارم، ویرایش دوم، (1400)
 8. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی, انتشارات گنج دانش, تهران, چاپ سوم، ویرایش دوم (1399)
 9. چالش های حقوقی در مسوولیت های مدنی داخلی و بین المللی و راهکار توسل به ورشکستگی بین المللی, انتشارات خرسندی, تهران, (1396)
 10. چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی, انتشارات خرسندی, تهران, (1396)
 11. “حج اندیشه”, قم, (1396)
 12. راهکار های حقوق حمایتی و مقابله با جرم انگاری, انتشارات خرسندی, تهران, (1396)
 13. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی, انتشارات جنگل جاودانه, تهران, (1396)
 14. حقوق قراردادها (مدنی 3), انتشارات جنگل جاودانه, تهران, (1394)
 15. حقوق و مسوولیت های فراقراردادی مهندسان, انتشارات جنگل جاودانه, تهران, (1394)
 16. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی, جنگل جاودانه, تهران, (1393)
 17. حقوق بیع داخلی, انتشارات جنگل، جاودانه, تهران, (1392)
 18. قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی, انتشارات جنگل, تهران, (1391)
 19. تجدید چاپ مسؤولیت های خارج از قرارداد, مجد, تهران, (1390)
 20. حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف, انتشارات جنگل, تهران, (1390)
 21. مسئولیت های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات, مجمع علمی و فرهنگی مجد, تهران, (1390)
 22. مسؤولیت های خارج از قرارداد “, مجد, تهران, (1387)
 23. سرمه بر مژگان زیبایی”, مربع آبی, تهران, (1381)
 24. آیات تمدن: آیه اول، هتک حیثیت و آبروی اشخاص ممنوع!!؟, دانشگاه اسلامی کار, تهران, (1379)
 25. “قاعده مقابله با خسارت”, گنج دانش, تهران, (1377)
 26. جنبه‌هایی از حقوق بازرگانی بین‌المللی, دانا, تهران, (1374)

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ
که همچو سرو به دستم نگار بازآید
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: