اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)

  • ۰
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)

اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)

تالیف:
دکتر مهراب داراب پور
دکتر امیر شایگان فر / دکتر محمد داراب پور


مشخصات نشر:

عنوان: اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی / کتاب دوم: مبانی تجاری
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر امیر شایگان‌فر / دکتر محمد داراب‌پور
ناشر: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
ویراستار ادبی: دکتر فاطمه مرادی
طراح جلد: سیده زهرا صدرالسادات
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1402
شمارگان: 500
شابک: 4-196-475-600-978
شابک دوره: 3-193-475-600-978
بها: 220.000 تومانفهرست گسترده مطالب

بخش نخست: شخصیت حقوقی و حقوق شرکت‌ها 13
فصل نخست: مفهوم و جایگاه شخصیت حقوقی 13
مبحث اول: فلسفه ایجاد شخصیت حقوقی 13
مبحث دوم: جایگاه قانونی شخصیت حقوقی 14
مبحث سوم: شرکت‌های بدون شخصیت حقوقی مستقل و خطرات آن 16
مبحث چهارم: شرکت‌های واجد شخصیت حقوقی مستقل 18
فصل دوم: انواع شخصیت حقوقی 20
مبحث اول: شرکت‌های تجاری 20
گفتار اول: شرکت‌های سهامی 23
بند اول: مراحل ایجاد و تشکیل 23
اول: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی عام 24
دوم: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی خاص 24
بند دوم: سهام و موضوعات آن 25
اول: سهام 25
دوم: انتقال سهام در شرکت‌های سهامی 26
سوم: انواع سهام در شرکت‌های سهامی 26
بند سوم: اوراق قرضه و مشارکت 27
اول: اوراق قرضه 27
دوم: اوراق مشارکت 28
بند چهارم: ارکان شرکت 29
الف) رکن تصمیم گیرنده 29
ب) رکن اداره کننده 31
پ) رکن نظارتی 32
اول: بررسی حساب ها 34
دوم: اطلاع رسانی 35
سوم: وظایف خاص دیگر بازرس 35
بند پنجم: وضعیت قرارداد مدیران با شرکت 36
بند ششم: افزایش و کاهش سرمایه 39
اول: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی 39
دوم: کاهش سرمایه شرکت‌های سهامی 40
بند هفتم: تقسیم سود 41
بند هشتم: انحلال شرکت 42
گفتار دوم: شرکت‌های با مسئولیت محدود 44
بند اول: زمان ایجاد و تشکیل 45
بند دوم: ماهیت 45
بند سوم: ارکان شرکت 46
الف) رکن تصمیم گیرنده 46
ب) رکن اداره کننده 47
بند چهارم: انحلال شرکت 48
گفتار سوم: شرکت‌های تضامنی 49
گفتار چهارم: شرکت‌های نسبی 52
گفتار پنجم: شرکت‌های مختلط 54
بند اول: شرکت‌های مختلط سهامی 54
بند دوم: شرکت‌های مختلط غیرسهامی 55
گفتار ششم: شرکت‌های تعاونی 56
بند اول: مفهوم و وجه تمایز تعاونی از شرکت تجاری محض 57
بند دوم: اصول بنیادی حقوق تعاون 59
بند سوم: تعاون در قوانین و مقررات داخلی 60
بند چهارم: تعاونی در قانون تجارت و اصلاحات بعدی 63
بند پنجم: الگوی اساس نامه‌های تعاونی در ایران 64
مبحث دوم: تشکیلات و موسسات غیرتجاری 84
مبحث سوم: تشکیلات و موسسات دولتی 87
مبحث چهارم: تشکیلات و موسسات مردمی 87
مبحث پنجم: موقوفات 87
بخش دوم: حقوق اسناد تجاری 89
فصل سوم: برات 89
مبحث اول: شرایط شکلی اعتبار برات 91
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات 91
مبحث سوم: قبولی برات 92
مبحث چهارم: آثار قبولی برات 92
مبحث پنجم: نکول برات 92
مبحث ششم: آثار نکول برات 93
مبحث هفتم: ظهرنویسی برات 93
مبحث هشتم: مسئولیت در نتیجه عدم پرداخت برات 94
مبحث نهم: ضمانت در اسناد تجاری 98
فصل چهارم: سفته 99
مبحث اول: مندرجات سفته 99
مبحث دوم: سایر مسائل مرتبط با سفته 101
فصل پنجم: چک 102
مبحث اول: کلیات چک 103
گفتار اول: صورت چک 103
گفتار دوم: مندرجات چک 104
الف- دستور پرداخت 104
ب- قید محل صدور 105
پ- قید تاریخ صدور 105
ت- وجود امضا صادرکنندۀ ۀچک 105
ث- قید نام پرداخت کننده 105
ج- وجود نام دارنده 106
گفتار سوم: ماهیت حقوقی چک 106
گفتار چهارم: وضعیت چک وعده دار و چک سفید امضاء 107
گفتار پنجم: ضرورت وجود محل چک 108
مبحث دوم: مختصات ویژه چک 109
گفتار اول: مهلت‌های قانونی برایمسئولیت ظهرنویسان و ضامن‌های ظهرنویس 113
گفتار دوم: مهلت قانونی اقامه دعوی حقوقی 115
گفتار سوم: اقامه دعوی کیفری در موعد قانونی 116
گفتار چهارم: مهلت مربوط به مرور زمان چک 119
گفتار پنجم: روش انتقال چک به دیگران 119
گفتار ششم: ظهرنویسی و ضمانت در قانون صدور چک جدید 121
بند اول: ظهرنویسی 121
بند دوم: ضمانت 122
گفتار هفتم: مقررات راجع به مفقودی چک 122
گفتار هشتم: صدور چک 127
بند اول: اعطای دسته چک 128
الف) سقف اعتبار مجاز صدور دسته چک 128
ب) اشخاصی که نمی‌توانند دسته چک دریافت کنند 129
بند دوم: وظایف صادرکننده حین صدور چک 131
الف) لزوم ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد 131
ب) لزوم ثبت علت (بابت) صدور چک در سامانه صیاد 131
بند سوم: وظایف گیرنده حین قبول چک 132
بند چهارم: صدور چک به نمایندگی 132
مبحث سوم: اقسام چک 134
الف- چک در وجه حامل 135
ب- چک در وجه شخص معین 135
پ- چک به حواله کِرد 136
گفتار اول: چک عادی 137
بند اول: غیرصیادی 137
بند دوم: صیادی طرح قدیم 138
بند سوم: صیادی طرح جدید 138
بند چهارم: چک موردی 138
بند پنجم: چک الکترونیکی 139
گفتار دوم: چک تائید شده 140
گفتار سوم: چک تضمین شده 141
گفتار چهارم: چک مسافرتی 143
مبحث چهارم: وصول و برگشت چک 143
گفتار اول: شرایط جدید وصول چک 143
بند اول: وصول مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده در همان بانک 144
بند دوم: وصول مبلغ موجود و برگشت زدن چک به میزان کسری 144
گفتار دوم: برگشت خوردن چک 145
گفتار سوم: سوءاثر چک برگشتی 145
گفتار چهارم: شرایط جدید رفع سوءاثر چک برگشتی 146
گفتار پنجم: گواهی عدم پرداخت 147
مبحث پنجم: روش‌های مطالبه وجه چک برگشتی 148
گفتار اول: طرح شکایت کیفری 148
بند اول: شرایط شکلی تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک بلامحل 150
بند دوم: ثمره ی تعقیب کیفری 153
بند سوم: زوال وصف کیفری چک 154
گفتار دوم: اجرائیه اداره ثبت 155
الف: فوائد اجرا از طریق اداره ثبت 156
ب- معایب اجرا از طریق اجرای ثبت 158
گفتار سوم: اجرائیه دادگاه 159
گفتار چهارم: دعوی حقوقی 161
بخش سوم: حقوق ورشکستگی و تصفیه 163
فصل ششم: ورشکستگی بازرگانان 163
مبحث اول: شرایط ضروری تحقق ورشکستگی 164
گفتار اول: تاجر بودن 164
گفتار دوم: توقف در پرداخت وجوه 165
مبحث دوم: مدعیان ورشکستگی 165
گفتار اول: خود تاجر 165
گفتار دوم: طبلکاران 166
گفتار سوم: دادستان 166
مبحث سوم: ماهیت حکم ورشکستگی 166
مبحث چهارم: آثار حکم ورشکستگی 167
گفتار اول: منع مداخله ورشکسته در اموال خود 167
گفتار دوم: تعلیق دعاوی له و علیه ورشکسته 168
گفتار سوم: حال شدن دیون ورشکسته 169
گفتار چهارم: عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از توقف 170
مبحث پنجم: وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته 170
گفتار اول: دوره نخست، قبل از تاریخ توقف 170
گفتار دوم: دوره دوم، از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی 171
گفتار سوم: دور سوم، بعد از صدور حکم ورشکستگی 173
مبحث ششم: انواع ورشکستگی 173
گفتار اول: ورشکستگی عادی 174
گفتار دوم: ورشکستگی به تقصیر 174
گفتار سوم: ورشکستگی به تقلب 175
فصل هفتم: تصفیه امور ورشکستگی 175
مبحث اول: تقاضای استرداد اموال نزد ورشکسته 179
مبحث دوم: نحوه تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران 180
گفتار اول: طلبکاران با حق وثیقه 180
گفتار دوم: طلبکاران با حق رجحان 181
مبحث سوم: قراردادهای ارفاقی 182
گفتار اول: اثر قرارداد ارفاقی 184
اول: نسبت به طلبکاران 184
دوم: نسبت به تاجر ورشکسته 184
سوم: نسبت به اشخاص ثالث 185
گفتار دوم: زوال قرارداد ارفاقی 185
مبحث چهارم: ختم ورشکستگی 186
مبحث پنجم: اعاده اعتبار ورشکسته 188
منابع و مآخذ 191
فهرست منابع فارسی 191
فهرست منابع عربی 200
فهرست منابع لاتین 201
آیین نامه ها، قوانین، آرای وحدت رویه و… 202
آیات، احادیث و قواعد فقهی 204
الف: آیات 204
ب: احادیث 209
پ: قواعد فقهی 212
نمایه واژه‌های حقوقی 219


اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب دوم: مبانی تجاری)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)

Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: