دیباچه بر کتاب های نویسندگان

برخی از کتاب هایی که دکتر داراب پور برای آنها دیباچه نگاشته است

(در حال به روز رسانی)

 

 

 

مهندسی سبز: «توسعه پایدار، ساختمان های‌سبز، حقوق و مدیریت»

مهندسی سبز: «توسعه پایدار، ساختمان های‌سبز، حقوق و مدیریت»


کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

یک بیت شعر

از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است
ورنه هر كس وقت سیری پیش سگ نان افكند
«صائب تبربزی»

صفحات با بیشترین بازدید: