اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)

  • ۰
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)

اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)

تالیف:
دکتر مهراب داراب پور
دکتر امیر شایگان فر / دکتر محمدرضا داراب پور


مشخصات نشر:

عنوان: اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی / کتاب نخست: مبانی مدنی
مؤلفین: دکتر مهراب داراب‌پور / دکتر امیر شایگان‌فر / دکتر محمدرضا داراب‌پور
به اهتمام: دکتر محمد داراب‌پور
ناشر: پژوهشکده حقوقی شهر دانش
ویراستار ادبی: دکتر فاطمه مرادی
طراح جلد: سیده زهرا صدرالسادات
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1402
شمارگان: 500
شابک: 6-192-475-600-978
شابک دوره: 3-193-475-600-978
بها: 240.000 تومانفهرست گسترده مطالب

سخن ناشر أ‌
اختصار کلمات 7
بخش نخست: منابع حقوق 7
فصل نخست: منابع حقوق مسلمانان 9
مبحث نخست: قرآن کریم 10
مبحث دوم: سنت 16
مبحث سوم: اجماع 19
مبحث چهارم: عقل 19
فصل دوم: منابع حقوق داخلی 20
مبحث نخست: قواعد آمره 20
مبحث دوم: قواعد عرفی 20
مبحث سوم: قواعد تکمیلی 21
فصل سوم: منابع حقوق بازرگانی بین‌المللی 21
مبحث نخست: کنوانسیون ها 21
مبحث دوم: رویه تجاری بین‌المللی 22
مبحث سوم: حقوق عرفی بازرگانی 23
بخش دوم: حقوق قراردادها 25
فصل چهارم: قراردادهای داخلی 25
مبحث نخست: تعریف و اقسام قرارداد 25
گفتار نخست: مفهوم عقد 25
گفتار دوم: انواع قراردادهای از جهت صحت و بطلان 26
بند نخست: قرارداد صحیح 26
بند دوم: قرارداد باطل 26
بند سوم: قرارداد غیر نافذ 26
گفتار سوم: انواع قراردادها به اعتبار ماهیت آن‌ها 27
بند نخست: عقد لازم و عقد جایز 27
بند دوم: عقد منجّز و معلّق 31
بند سوم: عقود تملیکی و عقود عهدی 36
بند چهارم: عقود فوری و عقود مستمر 38
گفتار چهارم: تقسیمات عقود با توجّه به تشریفات، سادگی و گستردگی و نام آن‌ها 39
بند نخست: عقود رضایی و عقود تشریفاتی 39
بند دوم: عقود با نام و بی‌نام (عقود معین و غیر معین) 42
بند سوم: عقود بسیط و مرکب 43
مبحث دوم: تشکیل قرارداد 43
گفتار نخست: شرایط اساسی صحت معاملات 43
بند اول: قصد و رضای طرفین 44
بند دوم: اهلیت 44
بند سوم: مورد معامله 44
بند چهارم: جهت معامله 45
مبحث سوم: آثار قرارداد 45
گفتار نخست: آثار قراردادها نسبت به طرفین قرارداد 46
گفتار دوم: آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث 48
بند نخست: اصل نسبی بودن و استثنائات آن 48
الف) قائم مقامی 48
ب) تعهد به نفع شخص ثالث 48
بند دوم: نمایندگی ها 48
الف) وکالت 50
ب) دلالی 51
پ) حق العمل کاری 52
ت) قائم مقام تجاری 53
مبحث چهارم: قراردادهای مرتبط با امور بازرگانی 54
گفتار نخست: قرارداد خرید و فروش کالا 54
گفتار دوم: قرارداد حمل و نقل کالا 55
گفتار سوم: قرارداد خرید و فروش خدمات 55
گفتار چهارم: قرارداد انجام فعالیت‌های مالی 55
گفتار پنجم: قراردادهای اعطای امتیازِ استفاده یا بهره‌برداری یا حتی واگذاری مالکیت‌های فکری 55
گفتار ششم: قراردادهای سرمایه‌گذاری و تشکیل مشارکت‌ها و همکاری‌های اقتصادی و فنی 55
فصل پنجم: قراردادهای تجاری بین‌المللی 56
مبحث نخست: اصول کلی حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی 61
مبحث دوم: قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی 63
گفتار نخست: کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 64
بند نخست: قلمرو اجرای کنوانسیون 64
بند دوم: تشکیل قرارداد بیع 65
گفتار دوم : اجرای قرارداد بیع بین‌الملل کالا 67
بند نخست: نقض اساسی قرارداد 67
بند دوم: اخطار فسخ 68
بند سوم: قاعده ارسال 68
بند چهارم: امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد 68
بند پنجم: اصلاح قرارداد 68
بند ششم: وظایف و تعهدات فروشنده 69
بند هفتم: وظایف و تعهدات خریدار 75
بند هشتم: حقوق فروشنده در صورت نقض قرارداد توسط خریدار 77
بند نهم: ریسک کالا و انتقال ضمان معاوضی 79
بند دهم: نقض احتمالی 81
بند یازدهم: قراردادهای اقساطی 82
بند دوازدهم: شیوه‌های جبران خسارات 82
بند سیزدهم: موارد معافیت از مسئولیت 84
بند چهاردهم: اثر فسخ قرارداد 85
بند پانزدهم: حفظ و نگهداری کالا 86
مبحث سوم: قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی 88
گفتار نخست: حمل و نقل دریایی 88
گفتار دوم: حمل و نقل جاده‌ای و ریلی 90
گفتار سوم: حمل و نقل هوایی 92
فصل ششم: قراردادهای تجارت الکترونیک 93
مبحث نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک 95
گفتار نخست: اهلیت انعقاد قرارداد 96
گفتار دوم: موضوع قرارداد 96
گفتار سوم: رضایت 97
بخش سوم: حقوق مسئولیت مدنی 99
فصل هفتم: کلیات مسئولیت مدنی 99
مبحث نخست: مفهوم و قلمرو مسئولیت قانونی 101
مبحث دوم: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی 104
گفتار نخست: وجود قرارداد معتبر 105
گفتار دوم: تخلف از تمام یا یکی از تعهدات ناشی از همان قرارداد 105
گفتار سوم: ورود ضرر توسط خوانده قرارداد به خواهان 106
گفتار چهارم: وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده 106
فصل هشتم: ارکان مسئولیت مدنی 108
مبحث نخست: وجود ضرر 109
گفتار نخست: مفهوم و انواع ضرر 111
بند نخست: خسارات مادی 116
بند دوم: خسارات معنوی 122
گفتار دوم: ضرر قابل مطالبه 124
بند نخست: مشروع بودن 124
بند دوم: قطعی بودن 124
بند سوم: مستقیم بودن عرفی 125
بند چهارم: قبلاً جبران نشده باشد 127
مبحث دوم: اقدام ناروای زیانبار 128
گفتار نخست: مفهوم و شرایط اقدام ناروا زیانبار 128
گفتار دوم: اسباب رافع مسئولیت 130
بند نخست: دفاع مشروع 131
بند دوم: حکم قانون یا امر آمر قانونی 134
بند سوم: رضایت زیان‌دیده 136
بند چهارم: سایر موارد مباح کننده 138
مبحث سوم: رابطه سببیت 139
گفتار نخست: اجتماع سبب و شرط 143
گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر 144
گفتار سوم: اجتماع اسباب 145
گفتار چهارم: اثر قوای بیرونی 148
بند نخست: قوه قاهره 149
بند دوم: فعل شخص ثالث 150
بند سوم: اقدام زیانبار مشارکتی زیان‌دیده 151
بخش چهارم: ادله اثبات دعوا و حل و فصل اختلافات 157
فصل نهم: ادله اثبات دعوا (شیوه‌های اثبات مسئولیت) 157
مبحث نخست: اقرار 159
گفتار نخست: شرایط صحت اقرار 160
گفتار دوم: سند 163
بند نخست: سند رسمی 163
بند دوم: سند عادی 164
الف: سند عادی تجاری 164
ب: سند عادی غیرتجاری 165
بند سوم: تفاوت سند رسمی و عادی 165
بند چهارم: تفاوت سند دارای اعتبار اسناد رسمی با سند در حکم سند رسمی 166
بند پنجم: مشترکات مهم اسناد 167
مبحث سوم: شهادت شهود 168
گفتار نخست: شرایط شهادت 169
گفتار دوم: شرایط شهود 170
مبحث چهارم: سوگند و قسامه 173
گفتار نخست: شرایط سوگند 174
گفتار دوم: قسامه 176
مبحث پنجم: اماره 176
مبحث ششم: کارشناسی 177
مبحث هفتم: معاینه و تحقیق محلی 178
مبحث هشتم: علم قاضی 178
فصل دهم: دادرسی و داوری 181
مبحث نخست: دادرسی با مراجعه به دادگاه‌های کشور 181
مبحث دوم: داوری از طریق نهادها و سازمان‌های خصوصی 182
گفتار نخست: اهمیت داوری و مزایای آن 185
گفتار دوم: معایب داوری 186
گفتار سوم: انواع داوری 187
بند نخست: موردی یا شخصی 187
بند دوم: سازمانی 187
گفتار چهارم: آیین داوری 189
بند نخست: در داوری داخلی 190
بند دوم: در داوری تجاری بین‌المللی 193
گفتار پنجم: مساعدت دادگاه‌ها در روند داوری 196
گفتار ششم: مسائل متفرقه داوری 197
فصل یازدهم: روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات 197
مبحث نخست: مذاکره و سازش 198
مبحث دوم: میانجیگری 199
نمایه واژگان حقوقی 201
منابع و مآخذ 207
فهرست منابع فارسی 207
فهرست منابع عربی 218
فهرست منابع لاتین 220
آیین نامه ها، قوانین، آرای وحدت رویه و… 221
آیات، احادیث و قواعد فقهی 223
الف: آیات 223
ب: احادیث 230
پ: قواعد فقهی 234


اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)
اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی (کتاب اول: مبانی مدنی)، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ نخست، (1402)

Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

من که چون خورشید تابان لعل سازم سنگ را
از شفق صائب به خون دل مدارم بگذرد
«صائب تبریزی»

صفحات با بیشترین بازدید: