Monthly Archives: شهریور ۱۴۰۰

  • ۰

ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها، (1400)، ماهنامه مدرسه حقوق، کانون وکلای اصفهان

Category : مقالات

ضرورت، مضار و منافع ثمن شناور در قراردادها

مهراب داراب پور، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه صفار، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده

دو شیوه از قانونگذاری، در جوامع بشری، دیده شده است. یکی دیدگاهی که در صدد  کشف قوانین و مقررات و در نهایت خارج‌کردن مکلّف  از تردید و تحیّر و مأمون داشتن وی از عذاب مقدر  است، بدون به‌روزرسانی آن‌ها و تکیه بر مناط و هدف وضع احکام مذکور و بدون این که مصلحتی را تأمین یا مفسده‌ای را دفع کرده باشد تا مکلف را از مجازات خداوندی برهاند و آسودگی وجدان برای وی به بارآورد.  دیگری، راه حل عرفی، که با توجه با تجارب بشری در صدد وضع قوانینی است که امور زندگی بشر را با توجه به هزینه و فایده حاصله از اجرای آن قوانین تسهیل نماید. امکان دارد هر دو شیوه قانونگذاری، در صورت رعایت مصالح و مفاسد و توجه به اصول و مبانی اقتصادی به یک راه حل برسند که کمال مطلوب است، اما این امر تضمین شده نیست.

در این مقاله عنوان گردیده که تا آنجا که به عدم معلوم بودن عوض قراردادی مربوط می شود، به هر دو شیوۀ فوق امکان وضع قواعدی وجود دارد که ثمن شناور را تجویز می کند. با این توصیف، می توان با تکیه بر عملکرد مردم و برخی رویه های عرفی لازمه زندگی اجتماعی، پذیرش ثمن شناور را امری طبیعی محسوب نمود و با پذیرش شیوه های جایگزین ثمن در قراردادهای تجاری اعم از تعیین ثمن براساس قیمت بازار یا قیمت عرفی یا تعیین ثمن توسط شخص ثالث یا  بر مبنای هزینه تولید و در صدی از سود یا فرمول مورد توافق قبلی یا آتی و به ویژه قایل به فسخ شدن برای رفع یا دفع خطر احتمالی به جای اعلام بطلان قرارداد، به رویه تجاری مردم پاسخ مثبت داد. 

واژه های کلیدی: ثمن شناور،  جهل به عوض، غرر، عرف و علم اجمالی، فسخ بدل از بطلان،


  • ۰

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction, (2021), Environment, Development and Sustainability, Springer

Published: 

A legal management model towards sustainable development: an approach in Iranian green construction

Environment, Development and Sustainability (2021)Cite this article

Abstract

The modern world has given rise to a new phenomenon known as ‘divergence of sciences’, meaning that various scientific activities occasionally affect a particular matter in different and sometimes contradictory ways. Considering this phenomenon, this paper discusses the relationships between the mutual interplay of legal, managerial, and engineering activities pertaining to the sustainable development of green buildings and has designed and explained a legal management model with an approach to green buildings in Iran as its main contribution. For this purpose, the qualitative research method was adopted, which entailed interviewing subject experts through the snowball research method, in combination with the quantitative method. The necessary requirements and identified indicators including, General Practical Approaches, Engineering, Managerial and Legal Indicators (EI, MI, LI), presented in this study, can significantly help coordinate the aggregate force of the three disciplines, and the main priorities set to achieve the comprehensive sustainable development goals (SDGs). According to the analyses of fifty-one identified indicators and their influence in four different fields on the SDGs, the study underscored the theory that even in the engineering world there is not a significant difference between these four fields in terms of implementing the SDGs.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

از عمر رفته نیز شماری کن
مشمار جدی و عقرب و جوزا را
«پروین اعتصامی»

صفحات با بیشترین بازدید: