کتاب های دکتر داراب پور

حقوق گردشگری بین المللی

تألیف: دکتر مهراب داراب‌پور ا

بیشتر بخوانیم

حقوق و مسوولیت های فرا قراردادی مهندسان

موضوع کلی: در این کتاب، کلیات ح

بیشتر بخوانیم

حقوق بیع داخلی

موضوع کلی: در این کتاب، بر خلاف

بیشتر بخوانیم

حقوق اموال و مالکیت (تصرف وقف)

موضوع کلی: برای فهم درک بهتر مس

بیشتر بخوانیم

خدماتی که ارائه می دهیم

وکالت

ارائه خدمات وکالتی به اشخاص حقیقی و حقوقی

علمی

ارائه خدمات آموزشی در دانشگاه های شهید بهشتی و تهران و سایر ارگان ها و نهادها

مشاوره

ارائه مشاوره حقوقی با ارگان ها و  سازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی