ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز، (1393)، مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

 • ۰

ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز، (1393)، مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز

مطالعات حقوق خصوصی
مقاله 5، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 545-563  XMLاصل مقاله (297.6 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2014.53339
نویسندگان
مهراب داراب پور email orcid 1؛ محمد علیخانی2
1دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
  حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش می‌دهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی، ظهور پیدا می‌کند. زیان‌دیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن برمی‌آیند. گاهی در ارزیابی‌ها قضیۀ هستی و نیستی خسارت برای شرکت‌های اطراف دعاوی مطرح می‌شود. همین امر باعث می‌‌گردد تا در این پژوهش برای حصول راه حلی عادلانه و منصفانه در خسارات، بر اساس فاکتور‌های موجود و رویه‌های داوری، شیوه‌های ارزیابی تحلیل شود و طرفین دعوی نیز با توجه به مزایا و معایب شیوه‌های مختلف ارزیابی بتوانند دورنمای روشن‌تری را از نتایج دیوان داوری به‌دست آورند.
کلیدواژه‌ها
: دعاوی بین‌المللی؛ شیوه‌های ارزیابی خسارت؛ قواعد حقوقی جبران خسارت؛ مصادرۀ اموال و قراردادها؛ نفت و گاز
مراجع

الف) فارسی:

 1. داراب‌پور، مهراب (1379)، مطالعۀ تطبیقی ایفای عین تعهد، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 30-29.
 2. داراب‌پور، مهراب و غنی‌زاده بافقی، مریم (1391)، فلسفۀ قاعدۀ مقابله با خسارت، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 57.
 3. داراب‌پور، مهراب (1391)، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی، چاپ اول، انتشارات جنگل.
 4. داراب‌پور، مهراب (1391)، خسارات تنبیهی، مجلۀ دانشگاه علوم قضایی.
 5. صفایی، سید حسین (1389)، حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، چاپ یازدهم، نشر میزان.
 6. کاتوزیان ناصر (1387)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 7. موحد، محمدعلی (1384)، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، ملی کردن و غرامت، چاپ اول، نشر کارنامه.

ب) خارجی:

 1. Aaron Larson, 2011, Damage evaluation and assessment.
 2. Abdala, Manuel A., 2009, Key Damage Compensation Issues in Oil and Gas International Arbitration Cases, American University International Law Review, Volume 24, Issue 3.
 3. Abdala, Manuel A., Spiller, Pablo T. and Sebastian Zuccon, 2007, Chorzow’s Compensation Standard As Applied In ADC v. Hungary, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
 4. Abdala, Manuel A., Spiller, Pablo T., 2007, Damage Valuation of Indirect Expropriation in International Arbitration Cases, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
 5. Alqurashi, Zeyad A., 2005, International Oil & Gas Arbitration, OGEL Special Study-Vol. 3.
 6. Bishop, R. Doak, and Crawford, James and Reisman, W. Michael, 2005, Foreign Investment Disputes Cases, Material and Commentary, Kluwer Law International.
 7. C.F.Amerasinghe, 1993, Some Aspects of the Quantum of Compensation Payable Upon Expropriation, American Society International Law Proceedings.
 8. Deutsch, Richard D., 2007, An ICSID Tribunal Values Illegal Expropriation Damages from Date of the Award: What Does This Mean for Upcoming Expropriation Claims? A Case note and Commentary of ADC v. Hungary, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
 9. Hickey, Denys, 2012, Damages in Oil & Gas Arbitrations, Sixth Regional Arbitration Institutes Forum Conference, Bali, Indonesia.
 10. Knull III, William H, Scott T Jones, Timothy J Tyler and Richard D Deutsch, 2007, Accounting for Uncertainty in Discounting Cash Flow Valuation of Upstream Oil and Gas Investments, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 25, No. 3.
 11. Kantor, Mark, 2007, Valuation for Arbitrators: Uses and Limits of the Adjusted Book Value Method in Energy-Related Disputes, Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
 12. McGregor, Harvey, 2003, McGregor on Damages, Sweet & Maxwell, London.
 13. McKendrick, Ewan, 2005, Contract Law, Oxford University Press.
 14. M.Sornarajah, 2007, The International Law on Foreign Investment, Second Edition, Cambridge University Press.
 15. Ribeiro, Robert, 2005, Commercial Litigation: Damages and Other Remedies for Breach of Contract, Thorogood Publishing Ltd.
 16. Reisman, W. Michael and Sloane, Robert D., 2004, Indirect Expropriation and its Valuation in the BIT Generation, Faculty Scholarship Series. Paper 1002.http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1002S.
 17. Ronen Avraham, Zhiyong Liu, 2009, Private information and the option to not sue: A Re-evaluation of contract remedies, University of Texas Law, Law and Econ Research Paper no. 178.
 18. Saidov, Djakhongir, 2008, The Law of Damages in International Sales, The CISG and other International Instruments, Hart Publishing.
 19. Senechal, Thierry, 2007, Dealing with Uncertainty: Discounted Cash Flow (DCF) Versus Adjusted Present Value (APV), Oil, Gas and Energy Law Intelligence, Vol. 5, Issue. 3.
 20. Serkin, Christopher, 2005, The Meaning Of Value: Assessing Just Compensation For Regulatory Takings, Northwestern University Law Review, Vol. 99, No. 2.
 21. Street, Harry, 1962, Principles of the Law of Damages, Sweet & Maxwell, London.
 22. Yves Derains, Richard H Kreindler, 2006, Evaluation of Damages in International Arbitration, Dosseirs of the ICC Institute of world business law, international chamber of commerce, the world business organization.

Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

سوالات متداول

بهترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به سایت انتشاراتی است که آن کتاب را چاپ کرده است. از طریق خرید آنلاین می توان هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کرد.
فقط روز های زوج ساعت 4 تا 7 با هماهنگی قبلی
تهران، خیابان ظفر، خیابان آرش شرقی، نبش خیابان عمرانی، پلاک 61، ساختمان آرش، طبقه دوم، واحد 4. تماس: 22220230

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: