ثمن شناور، (1377)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

  • ۰

ثمن شناور، (1377)، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی

ثمن شناور

نویسنده: مهراب داراب پور

مجله‌ی تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 1، شماره 123، زمستان 1377

چکیده

با گسترش زمینه های اقتصادی، چه در عرصه های بین الملل و چه در نظامهای داخلی، لزوم دستیابی به قواعد و اصولی که موجبات ثبات، تسهیل و تسریع مبادلات تجاری را فراهم نماید، بیش از گذشته احساس می گردد. در عصر حاضر قانونگذار ملی،باید به این امر توجه خاص نماید که مسائلی همچون توسعه اقتصادی،افزایش تولید ملی،تشویق به سرمایه گذاری،جلب سرمایه گذاران به امور تولیدی ،ایجاد فرصت های شغلی ،پیشرفت تکنولوژی و تولید با کیفیت بهتر و کمیت بالاتر و … مسائلی نمی باشند که بتوان با توسل به اصولی که جوابگوی نیازمندیهای حال حاضر نیستند، بدانها جامعه عمل پوشاند

Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

دارای جهان نصرت دین خسرو کامل
یحیی بن مظفر ملک عالم عادل
«حافظ»

صفحات با بیشترین بازدید: