تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد اول

  • ۰

تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد اول

Category : کتاب ها

موضوع کلی: مقررات کلی و قلمرو و اجرا – نحوه تشکیل و انعقاد قراردادهای بین المللی، ایجاب ، قبول، رد ایجاب، قبول یا اصلاحات، رجوع از قبول، زمان انعقاد قرارداد، وصول مکاتبات یا مراسلات.
تاریخ چاپ: پائیز 1374.
تیراژ : 3000 نسخه در 420 صفحه، چاپ گنج دانش.
گردآورنده : پروفسور . Bianca and Bonell و غیره
ترجمه : دکتر مهراب داراب پور.

 


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

از آتش سودایت دارم من و دارد دل
داغی که نمی بینی دردی که نمی دانی
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: