تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد سوم

  • ۰

تفسیری برحقوق بیع بین الملل – جلد سوم

Category : کتاب ها

موضوع کلی: انتقال ضمان معاوضی، خسارات وارده پس از انتقال ریسک، کالای فروخته شده در ضمن حمل و نقل، قواعد ثانوی در انتقال ضمان معاوضی، نقض احتمالی، قراردادهای اقساطی، تعلیق قرارداد، فسخ ناشی از نقض احتمالی و قراردادهای اقساطی، خسارات، معاملات بدلی، سود و بهره، موارد رافع مسئولیت، آثار فسخ قرارداد، محافظت از کالا، مقررات نهائی کنوانسیون 1980 وین.
تاریخ چاپ : پائیز 1374
تیراژ : 3000 نسخه در 334 صفحه، چاپ گنج دانش
گردآورنده : جمعی از دانشمندان حقوق . Lando and Farnsworth و غیره
ترجمه : دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply

کجای سایت هستم:

جستجو:

دسته ها:

آخرین مطالب نوشته شده:

یک بیت شعر

سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا
وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند
«رهی معیری»

صفحات با بیشترین بازدید: