قاعده مقابله با خسارات

قاعده مقابله با خسارات

Category : کتاب ها

موضوع کلی: مبانی، مفاهیم و معانی قاعده مقابله با خسارات، تئوری مقابله با خسارات در کامن لو، قاعده مقابله با خسارات در کنوانسیون 1980 و حقوق خارجی، قاعده مقابله با خسارت در حقوق اسلام و برخی از کشورهای اسلامی، تئوری مقابله با خسارت در حقوق ایران و ضرورت تصریح به آن در قوانین فعلی.
تاریخ چاپ : 1377
تیراژ : 3000 جلد در 144 صفحه، چاپ گنج دانش
تألیف : دکتر مهراب داراب پور


Leave a Reply